Ballonmodelleren

Ballonmodelleren, wat is dat eigenlijk :

 Het betekend dat je van modelleer ballonnen allerlei ballonfiguren kunt maken. Natuurlijk moet je wel eerst de modelleer ballon opblazen, maar dat spreekt voor zich. Ook kun je het wel ballonvouwen, ballonknopen, ballontwisten of ballonplooien ( in het Vlaams ) noemen. Ballonnenentertainers of ballonartiesten zoals Rolando treden op tijdens een evenement of feest om de gasten te vermaken met het modelleren van ballonfiguren, die meestal worden weggegeven. Ballonnenclowns en goochelaars treden ook vaak op met het maken van ballonfiguren tijdens hun shows.

De modelleer ballonnen bestaan uit dunne lange ballonnen die met een pompje of met de mond kunnen worden opgeblazen. Dat laatste eist echter wel veel oefening, aangezien daar veel techniek voor komt kijken. Er zijn veel ballondieren die kunnen worden gemaakt van één ballon. Het basisfiguur is natuurlijk het ballonhondje. Maar verander je de maten en verhoudingen, dan kun je uit deze ballonhond meerdere ballonfiguren gaan maken. Denk bijvoorbeeld aan een giraffe, een teckel, zwaard, bloem en een konijn.

Andere relatief eenvoudig te maken 1 ballonsdieren zijn de papegaai, aap, duif, beer en motor. Er is veel meer mogelijk, als je meer meerdere ballonnen gaat gebruiken. Daar kun je dan weer gecompliceerde, maar zeer fraaie figuren mee maken. Dat kost best wel oefening en soms duurt het jaren voordat je dit onder de ballonnen knie hebt.

Er word van meerdere soorten ballonnen gebruik gemaakt, De standaard die iedereen kent is de Q206, maar zo heb je natuurlijk meer maten. Denk aan de Q160, ( dunne lange ballon )  Q350 ( iets dikker en korter ) tot Q646. Met dezelaatste kun je giga grote figuren maken. Het eerste cijfer van de maat geeft de dikte aan in inches en de twee laatste cijfers, de lengte van de ballon. Zoals ik al zei,de meest gebruikte maat is de Q260 die door veel ballonnen clowns worden gebruikt..

Veelal worden er in het straatentertainment veel kleine figuurtjes gemaakt. Wil je in de ballonnenwereld verder groeien, dan kun je op internet veel informatie vinden, maar je kunt je kennis ook uitbreiden door je aan te sluiten bij verenigingen. Zo ben ikzelf verbonden aan de United twisters ballonnen vereniging, maar er zijn er in de wereld natuurlijk veel meer.

Twee van de grootste verenigingen in Nederland zijn Twister en United Twister. Bij beide verenigingen delen wij dezelfde passie en geven we elkaar tips en trics over het ballonvouwen. Daarnaast worden bij deze bijeenkomsten ook internationale artiesten uitgenodigd om de Nederlandse en Belgische collega's nieuwe trucjes en figuurtjes te leren. En dat doet ballonartiest Rolando dus ook.

Balloon modeling, what does it mean:

It means that you can create all kinds of model's balloons balloon figures. Of course you will need the model balloon blow up, but that speaks for itself. You can also fold the balloon, balloon knots, balloon twisting or balloon folds (in Flemish). Balloons entertainers or balloon artists such as Rolando occur at an event or party to entertain the customers with landscaping balloon figures, which are usually given away. Balloons clowns and magicians are also often on making balloon figures during their shows.

The model balloons consist of thin long balloons that with a pump or with the mouth may be blown out of proportion. However, the latter requires a lot of practice, since there a lot of technique for. There are many balloon animals that can be made out of one balloon. The base figure is of course the balloondog. But do you change the sizes and proportions, then you can from this balloon dog multiple balloon figures. Think of a giraffe, a Dachshund, sword, flower and a rabbit.

Other relatively easy to make one balloonanimals are the Parrot, monkey, Dove, beer and motor. There's a lot more possible, as you are going to use more multiple balloons. There you can then again complicated, but very nice figures. That costs quite exercise and sometimes it takes years before you've mastered this under the balloons.

There are multiple types of balloons used, the standard that everyone knows is the Q206, but so you obviously need more sizes. Remember the Q160, (thin long balloon) Q350 (slightly thicker and shorter) to Q646. With these you can create great figures. The first digit of the size in inches and the thickness to the last two digits, the length of the balloon. As I said, the most commonly used size is the Q260 used by many balloonsclowns.

Mostly, the street entertainment created many small balloon figurines. Would you like to stay at the balloons world continue to grow, then you can find a lot of information on the internet, but you can also extend your knowledge by joining associations. So am I connected with the United twisters balloons Association, but there are more in the world, of course, much more. Two of the largest unions in Netherlands are United Twister and twister himself. 

We share the same passion in both associations and we give each other tips and tricks about the balloon folding. In addition, at these meetings also international artists invited to the Dutch and Belgian colleagues to learn new tricks and figurines. And so does balloonartist Rolando so well.

Maak jouw eigen website met JouwWeb